Atsisiųsti

Poilsio ir sveikatinimo komplekso „ATOSTOGŲ PARKAS“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

VANDENS ZONOJE

Poilsio ir sveikatinimo komplekso „ATOSTOGŲ PARKAS“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

VANDENS
ZONOJE

Mieli lankytojai, rūpindamiesi Jūsų saugumu ir linkėdami gero poilsio bei puikių įspūdžių,
primygtinai prašome Jūsų:

Laikytis saugos ir higienos reikalavimų bei gelbėtojų ir kito personalo nurodymų.

Nepalikti be priežiūros kartu su Jumis atvykusių nepilnamečių asmenų.

Būti itin atsargiems vandens ir pirčių zonos grindys yra slidžios. Už Lankytojų patirtus sužalojimus
ar traumas, pastariesiems nesilaikant atsargumo, Operatorius neatsako.

Saugoti elektroninę apyrankę ir savo asmeninius daiktus. Lankytojų pamestus, prarastus
asmeninius daiktus Operatorius neatsako.

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS.

1. Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, naudojamos sąvokos:

2. Operatorius UAB „Atostogų parkas“, juridinio asmens kodas 301608930, Venecijos akl. 2,
Žibininkų k., Kretingos r.

3. Poilsio kompleksas Operatoriaus valdoma poilsio ir sveikatinimo komplekso teritorija, adresu
Venecijos akl. 2, Žibininkų k., Kretingos r., kurioje yra viešbutis, SPA centras, restoranas, vidaus
baseinų ir pirčių zona, lauko baseinų zona, sporto centras ir adresu Venecijos akl. 4, Žibininkų k.,
Kretingos r., yra rastinės vilos, restoranas.

4. Vandens zona vandens baseinų ir pirčių erdvė, išsidėsčiusi vidaus patalpose ir po atviru
dangumi.

4.1. Vaikų atrakcionų zona atskirta vidaus baseinų zonos dalis su specialiu vandens nusileidimo
kalneliu, vidaus baseinu bei fontanais.

5. Viešbučių zona pagrindiniame pastate įsikūręs viešbutis ir Poilsio komplekse esančios atskiros
rastinės vilos.

6. Lankytojas kiekvienas Poilsio komplekse esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas
asmuo, kuris iš Operatoriaus įsigijo bilietą, gavo leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais pateko
į Poilsio kompleksą.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

7. Šios taisyklės nustato Poilsio komplekso Vandens zonos Lankytojų aptarnavimo, paslaugų
teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Lankytojams, Operatoriaus ir
Lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Vidaus tvarkos taisyklės sudarytos siekiant
užtikrinti kiekvieno Lankytojo saugumą, malonų poilsį, gerą nuotaiką bei išvengti nemalonių
nesusipratimų.

2
8. Šios taisyklės yra taikomos visiems Vandens zonos Lankytojams ir kiekvienas Lankytojas
privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

9. Teisę naudotis Vandens zonoje teikiamomis paslaugomis Lankytojas įgyja įsigijęs bilietą, gavęs
leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais teisėtai patekęs į Poilsio kompleksą ir Vandens zoną.
Bilietų įsigijimo sąlygas nustato šios taisyklės.

10. Prieš įsigydamas bilietą ir pasiimdamas elektroninę apyrankę bei pradėdamas naudotis Vandens
zonoje teikiamomis paslaugomis, kiekvienas Lankytojas privalo įdėmiai susipažinti su šiomis
taisyklėmis bei su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis.

11. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bilietą ir pasiėmęs elektroninę apyrankę ir / ar kitokiu teisėtu
būdu patekęs į Vandens zoną, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats ir yra
supažindinęs su jomis kartu atvykusius asmenis, bei įsipareigoja besąlygiškai šių taisyklių laikytis ir
užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.

12. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad su šiomis taisyklėmis nesusipažino ar jų nesilaikė
Lankytojas ir (arba) kartu su juo atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako bilietą įsigijęs / elektroninę
apyrankę pasiėmęs Lankytojas.

13. Teisę naudotis Vandens zonoje teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys,
išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.

14. Operatorius turi teisę į Poilsio kompleksą ir (ar) Vandens zoną neįleisti ir (ar) iš jos pašalinti
asmenis, kurių elgesys yra nesaugus ar netinkamas, gali kelti pavojų kitiems Lankytojams ar
Operatoriaus turto saugumui, neatitinka Poilsio komplekso koncepcijos, prieštarauja gerai moralei ir
kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms, viešajai tvarkai. Operatorius turi teisę pašalinti iš
Poilsio komplekso ir (ar) Vandens zonos Lankytojus, nepaisančius komplekso teritorijoje išdėstytų
įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdančius personalo nurodymų, ar kaip kitaip
pažeidžiančius Poilsio komplekso taisykles. Nurodytais atvejais iš Poilsio komplekso ir (ar) Vandens
zonos pašalinus Lankytojus, pinigai už bilietus Lankytojams nėra grąžinami ar kitaip kompensuojami.

15. Į Vandens zoną yra neįleidžiami neblaivūs (apsvaigę) asmenys, taip pat asmenys, kurių
sveikatos būklė gali kelti grėsmę kitiems Lankytojams, tame tarpe, bet neapsiribojant, infekcinėmis
ligomis sergantys asmenys, asmenys, sergantys užkrečiamomis odos ligomis, konjunktyvitu, asmenys su
atviromis žaizdomis, bei asmenys su bet kokiais kitais negalavimais, kurie galėtų kelti grėsmę savo ar
kitų Lankytojų sveikatai ir saugumui.

16. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl to yra reikalinga kito asmens pagalba ir priežiūra, Poilsio
komplekse ir Vandens zonoje gali lankytis tik lydimi juos prižiūrinčio pilnamečio asmens.

17. Lankytojai privalo patys įvertinti savo sveikatos būklę, galimybes naudotis Vandens zonos
paslaugomis ir pramogomis bei su tuo susijusias rizikas savo sveikatos būklei, ir naudojasi šiomis
paslaugomis bei pramogomis išimtinai savo rizika ir atsakomybe. Operatorius ir jo darbuotojai bet
kuriuo atveju neatsako dėl Lankytojo sveikatos būklės sąlygotų Lankytojo sveikatos sutrikimų,
sužalojimų, traumų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių Lankytojui lankantis Poilsio komplekse ir
Vandens zonoje.

18. Poilsio komplekso darbo laikas yra nurodytas skelbimuose komplekso patalpose ir yra
skelbiamas Operatoriaus internetinėje svetainėje
www.atostoguparkas.lt.
19. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Poilsio komplekso ar atskirų jame teikiamų paslaugų
darbo laiką, ir (ar) neteikti visų ar tam tikrų paslaugų, bet kuriuo metu keisti teikiamų paslaugų įkainius.

20. Lankytojų saugumui Poilsio komplekso, tame tarpe Vandens zonos, teritorija ir patalpos yra
stebimos vaizdo kameromis.

21. Į Vandens zoną jokie Lankytojų naminiai gyvūnai (augintiniai) nėra įleidžiami.

22. Pareikalavus Operatoriaus personalui Lankytojai privalo nedelsiant palikti Poilsio kompleksą ir
(ar) Vandens zoną (pvz. kilusios grėsmės Lankytojų saugumui, evakuacijos atveju ar pan. atveju); bei
privalo vykdyti kitus teisėtus Operatoriaus personalo nurodymus.

 
 

3
23. Lankytojai, padarę žalos Poilsio kompleksui, jame esančiam Operatoriaus turtui, Lankytojų
turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

24. Už Lankytojo Poilsio komplekse dėl Operatoriaus kaltės patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą,
Operatorius atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

25. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Poilsio komplekse, nedelsdamas, t. y. žalos
atsiradimo (kilimo) dieną, privalo pranešti apie tai Operatoriaus personalui, nurodydamas įvykio
vietą, laiką ir aplinkybes. Vėliau pateiktų Lankytojų nusiskundimų ir (ar) pretenzijų Operatorius turi
teisę nepriimti ir nenagrinėti.

26. Lankytojas yra informuojamas, jog Poilsio kompleksas yra laikomas vieša vieta, kurioje
rinkodaros tikslais Operatorius turi teisę fotografuoti Poilsio komplekso teritoriją, įskaitant joje tuo
metu esančius Lankytojus. Kiekvienas Poilsio komplekse besilankantis Lankytojas laikomas
išreiškęs sutikimą Poilsio komplekso teritorijoje būti fotografuojamas, bei sutinka, jog šios
nuotraukos būtų naudojamos Operatoriaus rinkodaros tikslais, išskyrus, kai tai pažemintų asmens
garbę ir orumą.

27. Operatorius bet kuriuo atveju neatsako už Lankytojų Poilsio komplekse patirtą turtinę
ir/ar neturtinę žalą, atsiradusią Lankytojams nesilaikant šiose taisyklėse numatytų reikalavimų ir/ar
rekomendacijų.

28. Lankytojai yra informuojami, jog laikantis LR teisės aktais numatytų visuomenės
sveikatos saugos ir higienos reikalavimų baseinams, baseinų vandens dezinfekcijai yra naudojami
šiai paskirčiai teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai (chloro, bromo junginiai
ir kiti), sąlytyje galintys daryti poveikį audiniams, natūraliam ir dirbtiniam pluoštui bei kitokioms
medžiagoms, ir Operatorius neatsako už tokio teisės aktų nustatyta tvarka definfekuoto baseinų
vandens poveikio vandens zonoje naudojamai Lankytojų aprangai, šlepetėms, rankšluosčiams ir kt.
Lankytojo daiktams.

III. NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ LANKYMOSI VANDENS ZONOJE TVARKA.

29. Nepilnamečiai asmenys iki 13 metų amžiaus Vandens zonoje gali lankytis tik lydimi juos
prižiūrinčių pilnamečių asmenų, atsakančių už nepilnamečių saugumą bei šių taisyklių laikymąsi.
Vienas suaugęs asmuo Vandens zonoje gali lydėti iki 15 nepilnamečių vaikų iki 13 metų amžiaus.

30. Griežtai draudžiama Vandens zonoje palikti vienus nepilnamečius vaikus iki 13 metų amžiaus
be suaugusiųjų priežiūros. Nepilnamečiams iki 13 m. griežtai draudžiama naudotis pirtimis be tėvų
(suaugusių) priežiūros.

31. Nepilnamečiai asmenys nuo 13 m. iki 15 m. gali lankytis Vandens zonoje be betarpiškos
suaugusiųjų priežiūros tik pateikę raštišką tėvų (globėjų) sutikimo formą (kurią galima rasti
registratūroje arba internetinėje svetainėje
www.atostoguparkas.lt).
32. Leidimą naudotis Vaikų atrakcionų zona patvirtina išduodamos specialios apyrankės.

33. Vandens nusileidimo takelis Vaikų atrakcionų zonoje yra skirtas vaikams nuo 5 iki 15 metų.
Jaunesniems nei 5 metų vaikams vandens nusileidimo takeliu dėl saugumo sumetimų naudotis yra
draudžiama.

34. Visoje UAB „Atostogų parkas“ poilsio ir sveikatinimo centro Vandens zonoje, įskaitant Vaikų
atrakcionų (vandens nusileidimo takelių) zoną, nepilnamečių vaikų tėvai, globėjai ar kiti lydintys
kiti suaugusieji asmenys privalo prižiūrėti kartu atvykusius nepilnamečius vaikus, privalo bet kuriuo
momentu nepalikti šių nepilnamečių be suaugusiųjų priežiūros, bei prisiima visą atsakomybę dėl
aukščiau nurodytų kartu atvykusių nepilnamečių vaikų saugumo ir jų sveikatos UAB „Atostogų
parkas“ poilsio ir sveikatinimo centro vidaus ir lauko baseinų zonoje, įskaitant Vaikų atrakcionų
(vandens nusileidimo takelių) zoną.

4
35. Bendra tvarka nepilnamečiai vaikai iki 7 metų į Vandens zoną yra įleidžiami tik su specialiomis
plaukimo rankovėmis, plaukimo liemenėmis arba specialiais neskęstančiais maudymosi
kostiumais.

36. Jei Vandens zona pageidaujantys naudotis tėvai, globėjai ar kiti nepilnamečius vaikus lydintys
suaugę asmenys atsisako, kad jų lydimi nepilnamečiai vaikai iki 7 metų Vandens zonoje dėvėtų
aukščiau taisyklėse nurodytas specialias plaukimo rankoves, plaukimo liemenes arba specialius
neskęstančius maudymosi kostiumus, tokie asmenys Vandens zona gali naudotis tik registratūroje
užpildę specialią sutikimo formą. Tokiu atveju nepilnamečius vaikus lydintys asmenys raštu
išreiškia sutikimą prisiimti visą atsakomybę už savo lydimus nepilnamečius vaikus, jiems galinčią
kilti žalą, o nelaimės atveju įsipareigoja papildomai atlyginti ir Operatoriaus UAB „Atostogų
parkas“ patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

37. UAB „Atostogų parkas“ neprisiima jokios atsakomybės dėl suaugusių asmenų prižiūrimų
(privalomų prižiūrėti) nepilnamečių vaikų saugumo UAB „Atostogų parkas“ Vandens zonoje,
įskaitant Vaikų atrakcionų (vandens nusileidimo takelių) zoną, o taip pat neturi pareigos atlyginti
jokios su suaugusiais prižiūrinčias asmenimis atvykusių nepilnamečių vaikų sveikatai padarytos
žalos.

38. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą Operatoriaus turtui LR įstatymų nustatyta tvarka atsako
nepilnamečiai, juos lydintys asmenys ir (ar) jų tėvai (globėjai).

39. Vaikai iki 3 metų amžiaus (ar pagal poreikį ir vyresni vaikai) privalo Vandens zonoje dėvėti
specialias sauskelnes.

IV. BILIETAI, ELEKTRONINĖ APYRANKĖ

40. Vandens zonoje teikiamos paslaugos, teikiamų paslaugų įkainiai, bilietų kainos, taikomos
nuolaidos, bilietų įsigijimo vietos (būdai), baudų dydžiai pamestas elektronines apyrankes,
drabužinių numeriukus ir kita susijusi informacija yra viešai skelbiama Poilsio komplekso kasose ir
Operatoriaus internetiniame puslapyje
www.atostoguparkas.lt.
41. Esant abejonių dėl Lankytojo amžiaus, Operatoriaus personalui paprašius Lankytojas privalo
pateikti jo amžių patvirtinantį dokumentą.

42. Lankytojas privalo naudotis tik savo elektronine apyranke, neleidžiama perduoti savo apyrankės
kitam asmeniui.

43. Bilietai nebeparduodami ir Lankytojai į Vandens zoną nebeįleidžiami likus 1 valandai iki
Vandens zonos darbo laiko pabaigos.

44. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba esant užimtoms visoms daiktų
saugojimo spintelėms.

45. Asmeniui, įsigijusiam bilietą (abonementą) ar kitą grožio ar sveikatinimo procedūrą, ir
nusprendusiam nesinaudoti šiomis paslaugomis, bilietą (abonementą) ar kitą grožio ar
sveikatinimo procedūrą sumokėti pinigai nėra grąžinami ir nėra keičiami.

46. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu gali būti išduodamas abonemento dublikatas.

47. Už sisteminius ir grubius šių Taisyklių pažeidimus, Operatorius turi teisę panaikinti abonemento
galiojimą, nekompensuojant jo kainos.

48. Asmenys, pageidaujantys įsigyti bilietą su nuolaida, teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą
privalo pateikti iš anksto (t. y. iki apmokėjimo už įsigyjamas paslaugas).

49. Vandens zonoje išbūtą trumpesnį nei buvo apmokėta laiką, pinigai Lankytojui nėra
grąžinami ar kitaip kompensuojami. Vandens zoną anksčiau laiko palikusio (išėjusio pro išėjimo
vartelius) Lankytojo bilieto galiojimas automatiškai pasibaigia ir į Vandens zoną Lankytojas
įleidžiamas tik įsigijęs naują bilietą.

50. Į Vandens zoną įleidžiami Lankytojai tik su elektroninėmis apyrankėmis (išskyrus vaikus iki 5
m. amžiaus), kuriomis yra fiksuojamas Lankytojo išbūtas laikas Vandens zonoje, užrakinamos /
atrakinamos individualios daiktų saugojimo spintelės, bei yra fiksuojama Vandens zonoje
Lankytojo įsigytų paslaugų / prekių kaina.

5
51. Asmenims, nusipirkus bilietą į Vandens zoną, išduodamos elektroninės apyrankės, kurioms yra
suteikiamas 300 EUR piniginis kreditas atsiskaitymui už prekes ir paslaugas Vandens zonoje.
Asmenims iki 5 metų amžiaus elektroninės apyrankės gali būti neišduodamos.

52. Lankytojui išnaudojus visą suteiktą piniginį kreditą, Lankytojo pageidavimu registratūroje jam
gali būti suteiktas naujas kreditas tolimesniam apsilankymo laikui.

53. Informacija apie Vandens zonoje praleistą laiką, individualių daiktų saugojimo spintelių
numerius, kredito likutį, pirktas prekes ir paslaugas Lankytojams teikiama Vandens zonoje
įrengtuose informaciniuose terminaluose.

54. Vandens zonoje praleistas laikas yra skaičiuojamas nuo praėjimo / išėjimo per įėjimo / išėjimo
vartelius. Poilsio komplekso kasose įsigytas bilietas į Vandens zoną galioja tik bilietų įsigijimo
dieną. Lankytojui neatvykus, pavėlavus įeiti į Vandens zoną, ar dėl kitokių priežasčių, už kurias
Operatorius nėra atsakingas, neįėjus į Vandens zoną, pinigai už bilietus nėra grąžinami.

55. Palikdamas Vandens zoną Lankytojas privalo visiškai atsiskaityti už Vandens zonoje praleistą
(viršytą) laiką bei papildomai įsigytas prekes ir paslaugas.

56. Lankytojui užsisakius grožio ar sveikatinimo procedūrą iš anksto ir sutartu laiku neatvykus bei
apie neatvykimą nepranešus prieš 1 dieną, už tokią procedūrą pinigai negrąžinami, o Lankytojui
siūlomas kitas laikas procedūrai atlikti.

57. Lankytojai, neatsiskaitę už Vandens zonoje faktiškai gautas paslaugas ir prekes, bei Lankytojai,
padarę bet kokios kitokios žalos Poilsio kompleksui ar Operatoriui, atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta.

58. Kita su paslaugų teikimu susijusi informacija yra skelbiama Poilsio komplekso kasose ir
Operatoriaus internetiniame puslapyje
www.atostoguparkas.lt.
V. NAUDOJIMOSI VANDENS ZONA TVARKA

59. Visoje Vandens zonoje Lankytojai privalo avėti specialią drėgnai aplinkai ir slidžioms dangoms
pritaikytą avalynę (šlepetes), dėvėti maudymosi aprangą; Pirčių erdvės lankytojai privalo turėti
didelį rankšluostį arba chalatą.

60. Įeinant ir išeinant į / iš Vandens zonos, lipant į baseinus, sūkurines vonias, einant į pirtis
Lankytojai privalo nusiprausti duše su muilu.

61. Vandens zonos poilsio erdvėje esančiais krėslais ir gultais privaloma naudotis tik po visu kūnu
pasitiesus rankšluostį.

62. Rūkyti Lankytojams leidžiama tik tam skirtose, specialiu ženklu pažymėtose vietose.

63. Lankytojai privalo persirengti tik specialiai tam įrengtose persirengimo kabinose. Drabužiai,
lauko avalynė bei mobilieji telefonai su nustatyta begarse aplinka, privalo būti palikti užrakinti
daiktų saugojimo spintelėse. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar yra patikimai užrakinta
daiktų saugojimo spintelė, o iškilus bet kokiems neaiškumams dėl spintelių užrakinimo, kreiptis į
personalą.

64. Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kabinose ir
neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse, taip pat už išsinuomotus daiktus (rankšluosčius ir pan.)
bei asmeninius daiktus, paliktus, pamestus ar kitaip prarastus Vandens zonos bendrose erdvėse.
Dingus asmeniniams daiktams Lankytojai privalo nedelsiant kreiptis į Operatoriaus personalą.

65. Lankytojams rekomenduojama į Poilsio kompleksą nesinešti brangių ar vertingų daiktų
(papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
Lankytojams rekomenduojama nedėvėti papuošalų Vandens zonoje. Lankytojai prisiima visą riziką
dėl tokių vertingų asmeninių daiktų sugedimo ar praradimo.

66. Alkoholiniai gėrimai lankytojams iki 20 metų, o tabako gaminiai iki 18 metų Vandens zonos ir
Poilsio komplekso kavinėse, restoranuose, baruose neparduodami. Kilus įtarimams dėl Lankytojo
amžiaus, operatoriaus darbuotojas turi teisę paprašyti Lankytojo pateikti asmens amžių patvirtinantį
dokumentą.

67. Pirčių erdvė yra skirta relaksacijai, poilsiui, todėl šeit privalu laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų
poilsį.

6
68. Sausose pirtyse (vidaus pirtyje „Riauška“ ir lauko pirtyje) Lankytojai privalo turėti rankšluosčius
(pagal poreikį galima išsinuomoti registratūroje), kurie pirtyje turi būti pasitiesiami po visu kūnu,
bei palikti avalynę prie įėjimo į pirtį.

69. Vandens zonoje Lankytojams griežtai draudžiama:

a. dėvėti netinkamus drabužius (pvz. apatinius rūbus ir pan.) vai visai nedėvėti; į vandens zoną
eiti su viršutiniais drabužiais ir pan.;

b. rėkauti, švilpauti, klaidinti Operatoriaus personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos ir pan.;

c. bėgioti, stumdytis, šokinėti į baseinus nuo kraštų, nardyti į baseinus, išskyrus tam numatytas
vietas, lipti ir išlipti iš baseinų ir sūkurinių vonių ne tam skirtose vietose, lipti ant atrakcionų, turėklų,
dekoracijų, čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ir pan., savo elgesiu trukdyti
kitiems Lankytojams;

d. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, šlapintis ir tuštintis ne tualetuose;

e. filmuoti ir fotografuoti kitus Poilsio komplekse esančius Lankytojus ir / ar Operatoriaus
darbuotojus;

f. įsinešti s a v o maistą ir gėrimus, valgyti ir gerti ne specialiai maitinimui skirtose Vandens
zonos vietose, įsinešti į Vandens zoną bet kokius stiklinius, dūžtančius ir aštrius daiktus;

g. bet kaip gadinti Vandens zonoje esantį inventorių ar kitokį Operatoriaus turtą;

h. vandenyje dėvėti avalynę, išskyrus specialią tam skirtą avalynę;

i. įsinešti savo pramogų inventorių (kamuolius, žaislus ir pan.)

70. Pirtyse draudžiama atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus, aliejus, kosmetines priemones
ir pan., pilti vandenį ant akmenų, liesti ir reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus, įsinešti į pirties
patalpą maistą ir gėrimus.

71. Griežtai draudžiama naudotis pirtimis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų.

72. Lankytojai privalo palikti Vandens zoną likus ne mažiau kaip 15 min. iki Vandens zonos darbo
pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo.

DĖKOJAME JŪSŲ SUPRATINGUMĄ IR LINKIME JUMS MALONAUS POILSIO!

 

Atsisiųsti

VIEŠBUČIO „ATOSTOGŲ PARKAS“ IR VIEŠBUČIO „MEGUVA RESORT HOTEL“

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios taisyklės nustato apgyvendinimo sąlygas, svečių teises ir pareigas UAB „Atostogų parkas“, juridinio asmens kodas 301608930, Venecijos akl. 2, Žibininkų k., Kretingos r. (toliau vadinama – Operatorius), valdomuose viešbučiuose „Atostogų parkas“ (Venecijos akl. 2, Žibininkų k., Kretingos r.) ir „Meguva Resort Hotel“ (Venecijos akl. 4, Žibininkų k., Kretingos r.). Kiekvienas viešbutyje užsiregistravęs asmuo yra laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir laikomas įsipareigojęs jų laikytis, bei privalo su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis, bei užtikrinti, jog šie jų laikytųsi.

NAKŠŅOŠANA

 • Viešbučio paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali  būti atliekama telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais. Viešbučio rezervacija yra laikoma įvykusia tik Operatoriui gavus pilną apmokėjimą už rezervuojamą laikotarpį. Gavus apmokėjimą už rezervuojamą laikotarpį, svečiams yra išsiunčiamas pranešimas su viešbučio rezervacijos patvirtinimu.
 • Nuo pirminės rezervacijos (užklausimo) atlikimo pilnas užsakomų paslaugų apmokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip:

– per 3 kalendorines dienas arba kitą terminą, nurodytą pirminės rezervacijos patvirtinimo pranešime, gautame iš Operatoriaus, jeigu viešbučio rezervacija yra atliekama likus  daugiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki atvykimo datos;

–  per 24 valandas arba kitą terminą, nurodytą pirminės rezervacijos patvirtinimo pranešime, jeigu viešbučio rezervacija yra atliekama likus 5 arba mažiau kalendorinių dienų iki atvykimo datos;

– per 1 valandą arba kitą terminą, nurodytą pirminės rezervacijos patvirtinimo pranešime, jeigu viešbučio rezervacija yra atliekama likus 24 arba mažiau valandų atvykimo datos.

 • Svečiui nurodytais terminais neapmokėjus visos užsakomų paslaugų kainos pirminė rezervacija yra anuliuojama.
 • Anuliavus pirminę rezervaciją, svečiai viešbutyje yra apgyvendinami bendra tvarka.
 • Viešbučio rezervacija taip pat atliekama internetinėje rezervavimo sistemoje pagal „Viešbučio rezervacijos internetu taisykles“ https://atostoguparkas.lt/page/taisykles
 • Įvykusi ir patvirtinta rezervacija gali būti atšaukiama ne vėliau kaip prieš 5 pilnas kalendorines dienas iki numatytos atvykimo datos (15 val.), tokiu atveju svečiui grąžinant 75 procentus nuo gautos avansinio apmokėjimo sumos. Atšaukus rezervaciją likus mažiau kaip penkioms  pilnoms kalendorinėms dienoms iki numatyto atvykimo termino, gautas avansinis apmokėjimas už paslaugas yra laikomas Operatoriaus tiesioginiais ir neįrodinėtinais nuostoliais ir užsakovui nėra grąžinamas ar kitaip kompensuojamas.
 • Apgyvendinimo kainos, papildomų asmenų apgyvendinimo įkainiai, vėlyvo išvykimo mokesčių įkainiai yra skelbiami Operatoriaus internetinėje svetainėje, internetinėje rezervacijos sistemoje  bei viešbučio registratūroje.
 • Atvykimas į viešbutį yra nuo 15 val., išvykimas – iki 12 val.  Esant galimybei ir iš anksto suderinus su Operatoriaus administracija, svečiams gali būti taikomas nemokamas vėlesnis išvykimas (iki 14 val.), arba papildomai apmokamas vėlyvas išvykimas (iki 18 val.).
 • Svečiai, pageidaujantys už papildomas paslaugas, įsigytas viešnagės metu UAB „Atostogų parkas“ komplekse (išskyrus restorane „Parko ranča“), atsiskaityti išvykimo metu, privalo „Svečio kortelėje“ nurodyti savo mokėjimo kortelės duomenis ir sutikimą nurašyti lėšas nuo mokėjimo kortelės. Jeigu, išvykus svečiui, yra nustatomas faktas, jog yra nesumokėta už suteiktas paslaugas ar jų dalį, Operatorius turi teisę nurašyti lėšas nuo „Svečio kortelėje“ nurodytos asmens mokėjimo kortelės.
 • Svečiams nepateikus „Svečio kortelėje“ savo mokėjimo kortelės duomenų, už visas įsigyjamas papildomas paslaugas viešnagės UAB „Atostogų parkas“ komplekse metu turi būti visiškai atsiskaitoma paslaugos įsigijimo metu.
 • Svečio registracijai viešbutyje svečiai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą ir užpildyti registracijos kortelę.
 • Nepriklausomai nuo mokėtojo už paslaugas, kiekviename atskirame viešbučio numeryje privalo registruotis pilnametis asmuo, kuris turi pateikti savo asmens dokumentą bei užpildyti atskirą registracijos kortelę.
 • Automobiliais atvykę svečiai, paliekantys automobilius viešbučio stovėjimo aikštelėje, registruojantis  viešbutyje privalo pateikti automobilio registracijos dokumentą.
 • Transporto priemonę būtina laikyti tam pritaikytose vietose. Neleidžiama automobilio laikyti  ant vejos ar šaligatvio. Už šiame punkte taisyklių nesilaikymą taikoma bauda 50 Eur.
 • Operatorius pasilieka teisę nepriimti apgyvendinimui asmenų, kurie yra neblaivūs; atsisako pateikti reikiamus asmens tapatybės dokumentus;  elgiasi agresyviai Operatoriaus darbuotojų ir (ar) kitų viešbučio darbuotojų atžvilgiu, savo netinkamu elgesiu kelia grėsmę Operatoriaus darbuotojams, kitiems viešbučio svečiams, Operatoriaus turtui.
 • Operatorius turi teisę iš viešbučio pašalinti asmenis, kurių elgesys yra nesaugus ar netinkamas, gali kelti pavojų kitiems svečiams ar Operatoriaus turto saugumui, neatitinka poilsio komplekso koncepcijos, prieštarauja gerai moralei ir kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms, viešajai tvarkai. Gautas apmokėjimas už paslaugas yra laikomas Operatoriaus tiesioginiais ir neįrodinėtinais nuostoliais ir užsakovui nėra grąžinamas ar kitaip kompensuojamas.
 • Svečiai, kurių numeriuose po 22 valandos ketina pasilikti papildomi asmenys, privalo ne vėliau kaip iki 22 valandos registruoti tokius asmenis viešbučio registratūroje bei sumokėti už papildomus asmenis pagal Operatoriaus nustatytus įkainius. Nepranešus Operatoriui apie kambaryje faktiškai papildomai apsigyvenusius asmenis bei už juos nesumokėjus yra taikoma 100 EUR bauda.
 • Svečiai su naminiais gyvūnais (augintiniais) gali būti priimami ir apgyvendinami tik viešbučio „Meguva Resort Hotel“  vilose.  Visoje poilsio komplekso teritorijoje svečių augintiniai gali būti vedžiojami tik su pavadėliais, paleisti augintinius laisvai bėgioti poilsio komplekso teritorijoje yra griežtai draudžiama. Griežtai draudžiama leisti augintiniams tuštintis ant teritorijoje augančių dekoratyvinių augalų ir gėlių. Augintinių šeimininkai nedelsiant privalo surinkti visas savo augintinių išmatas. Už šiame punkte numatytų taisyklių nesilaikymą yra taikoma 30 EUR bauda.

 

SVEČIŲ PAREIGOS

 • Viešbučio svečiai privalo laikytis tvarkos, geros moralės, visuomenėje priimtų elgesio normų, savo veiksmais ir elgesiu nepažeisti Operatoriaus darbuotojų ir kitų viešbučio svečių teisių, nedrumsti viešosios tvarkos. Esant reikalui Operatoriaus darbuotojai turi teisę kviesti policiją ir (ar) apsaugos tarnybas.
 • Nakties metu (nuo 24 val. Iki 7 val.) svečiai privalo laikytis tylos, netrukdyti kitų viešbučio svečių poilsio. 
 • Esant bet kokiems technikos, įrangos, inventoriaus gedimams viešbučio kambariuose, turto sugadinimui ir pan., svečiai privalo nedelsiant, bet ne vėliai kaip per 1 valandą, pranešti apie tai Operatoriaus darbuotojams. Esant technikos, įrangos ar kito inventoriaus gedimams jais naudotis yra draudžiama. Operatorius neatsako už svečiams ar kitiems asmenims padarytą žalą, svečiams naudojantis sugedusiais prietaisais, technika ar kitokiu sugedusiu numerio inventoriumi.
 • Turtinės ir / ar neturtinės žalos viešbučio teritorijoje patyręs svečias privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 valandą pranešti apie įvykio aplinkybes Operatoriaus darbuotojams. Svečiui nesilaikant šio reikalavimo, Operatorius turi teisę nenagrinėti svečio nusiskundimo ir pretenzijų bei neatsako už svečio patirtą žalą.
 • Prisiregistravęs svečias yra atsakingas už visų jo numeryje faktiškai gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi.
 • Svečiai privalo LR įstatymų nustatyta tvarka atlyginti savo veiksmais / neveikimu padarytą žalą Operatoriaus turtui ar turtiniams interesams bei tretiesiems asmenims padarytą žalą, įskaitant Operatoriaus negautas pajamas. Už Operatoriui padarytos žalos atlyginimą atsako numeryje užsiregistravęs suaugęs asmuo. Esant reikalui Operatoriaus darbuotojai turi teisę kviesti policiją ir (ar) apsaugos tarnybas.
 • Išeinant iš numerio svečiai privalo išjungti elektros prietaisus iš elektros lizdų, uždaryti numerio langus, įsitikinti, jog numeryje nėra paliktas tekantis vanduo, užrakinti numerio duris.

 

VIEŠBUTYJE DRAUDŽIAMA

 • Atsivežti ir viešbučio numeriuose laikyti bet kokius naminius gyvūnus (augintinius).
 • Be Operatoriaus administracijos sutikimo draudžiama viešbučio numeryje apgyvendinti daugiau asmenų, nei buvo nurodyta registruojantis.
 • Nakties metu (nuo 24 val. iki 7 val.) triukšmauti, garsiai leisti muziką ir pan., bei kitaip trikdyti kitų viešbučio svečių poilsį, bet kokiais veiksmais pažeidinėti viešąją tvarką.
 • Perstumdyti baldus viešbučio numeriuose, pernešti juos į kitus numerius ir pan.
 • Laikyti viešbučio numeriuose degias, pavojingas, kvapus skleidžiančias ir pan. chemines medžiagas, bet kokius pavojingus įrenginius, prietaisus, medžiagas ir pan.
 • Į viešbutį ir poilsio komplekso teritoriją šaunamuosius ar šaltuosius ginklus.
 • Naudotis numeriuose elektros prietaisais, išskyrus elektros prietaisus, skirtus higienos reikmėms, telefonų pakrovėjus ir asmeninius kompiuterius.
 • Išeinant iš numerio palikti įjungtus elektros prietaisus.
 • Rūkyti bet kuriuose viešbučio vidaus patalpose (numeriuose ir bendro naudojimo patalpose). Už rūkymą vidaus patalpose yra taikoma 50 EUR bauda.
 • Numeriuose ir viešbučio bendro naudojimo patalpose palikti be priežiūros nepilnamečius vaikus iki 14 m amžiaus.
 •  Išsinešti iš numerių rankšluosčius, antklodes, patalynę ar kitą numerio inventorių.
 • Fotografuoti ir filmuoti viešbučio ir poilsio komplekso bendras patalpas be Operatoriaus sutikimo.

 

MAITINIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 • Viešbučio svečiams pusryčiai viešbučio restorane yra patiekiami nuo 8.00 val. iki 11.00val.
 • Į viešbučio restoraną neleidžiama eiti su chalatais, maudymosi kostiumais, sportine apranga.
 • Apgyvendinimo numeriai yra tvarkomi kasdien nuo 8 val. iki 18 val.
 • Patalynė yra keičiama ne rečiau kaip kartą per tris paras; higienos priemonės (šampūnas, muilas) papildomi kiekvieną dieną; rankšluosčiai yra keičiami pagal svečių pageidavimus –  ant pakabos palikti rankšluosčiai reiškia, jog jų keisti nėra prašoma, ant grindų palikti rankšluosčiai reiškia, jog juos yra prašoma pakeisti.

 

ŽIDINIO KROSNELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

Ugnies užkūrimas

 • Įdėkite prakurų , ant jo uždėkite smulkių medžio gabalėlių ar skiedrų.
 • Leiskite jai laisvai įsiliepsnoti, atidarę pirminio ir antrinio oro sklendes.
 • Įsiliepsnojus uždėkite papildomų malkų.
 • Malkos neturi liesti stiklo.      
 • Būkite atidūs, kad žarijų nepažirtų ant medinės grindų dangos.
 • Pastebėjus techninius defektus, svečias privalo nedelsiant informuoti registratūrą ir nutraukti kūrenimo procesą.

Saugumo reikalavimai

Židinio naudojimo metu – Griežtai draudžiama:

 • Jį įkurti lengvai užsidegančiais skysčiais (benzinu, žibalu, acetonu ir pan.).
 • Kūrenti atidarytomis durelėmis.
 • Patikėti jo priežiūrą mažamečiams vaikams.
 • Ant židinio dėti, laikyti bet kokius daiktus.
 • Naudoti be pelenų dėžės.
 • Palikti kūrenamą židinį be priežiūros.
 • Deginti buities reikmenis, tekstilę, plastmasę (vienkartinius indus), tualetinį popierių ir t.t.

Ekstremaliu atveju:

 • Skambinti į viešbučio registratūrą +37061421888. Informuoti: kas nutiko, vilos numerį, vardą ir kiek asmenų yra viloje.
 • Esant realiai grėsmei evakuotis iš viešbučio ir nedelsiant pranešti registratūrai.

 

KITOS NUOSTATOS

 • Viešbučio registratūros darbo laikas yra nuo 7 val. iki 24 val. Esant poreikiui, po 24 val. svečiai turi kreiptis į viešbučio registratūroje budintį asmenį.
 • Operatorius neatsako už viešbučio svečių daiktus, paliktus ne seife ar ne saugojimo patalpoje.
 • Esant galimybei apie numeriuose rastus paliktus daiktus svečiai yra informuojami registruojantis pateiktais svečių kontaktais. Svečių pamesti, numeriuose rasti daiktai yra saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
 • Esant pastabų ar nusiskundimų dėl numerio patalpų, įrenginių, baldų, patalynės kokybės svečiams rekomenduojama nedelsiant kreiptis į Operatoriaus darbuotojus.
 • Siekiant užtikrinti svečių saugumą ar esant pagrindo įtarti, jog  numeryje gali būti vykdoma neteisėta veika, Operatoriaus darbuotojai turi teisę patekti į numerius.
 • Operatorius nenagrinėja svečių pretenzijų ir neatsako už svečių patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei svečias ar kartu su juo atvykę asmenys, nesilaikė šių taisyklių ir rekomendacijų.
 • Svečiai yra informuojami, jog Poilsio kompleksas yra laikomas vieša vieta, kurioje rinkodaros tikslais Operatorius turi teisę fotografuoti Poilsio komplekso teritoriją, įskaitant joje tuo metu esančius svečius. Kiekvienas Poilsio komplekse besilankantis svečias laikomas išreiškęs sutikimą Poilsio komplekso teritorijoje būti fotografuojamas, bei sutinka, jog šios nuotraukos būtų naudojamos Operatoriaus rinkodaros tikslais, išskyrus, kai tai pažemintų asmens garbę ir orumą.

 

Atsisiųsti

KAIP IŠVENGTI IR KAIP ELGTIS KILUS GAISRUI

Norėtume užtikrinti mūsų svečius, kad šis viešbutis yra pastatytas pagal visus gaisrinės saugos reikalavimus. Tačiau, norėdami apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, supažindiname svečius su tinkamu elgesiu pavojaus atveju ir prašome laikytis gaisrinės saugos taisyklių:

• Nepamirškite išjungti elektrinių prietaisų (arbatinukų, lygintuvų, vandens šildytuvų ir t.t). Išeidami iš kambario išjunkite televizorių, radijo imtuvus, šviestuvus.
• Neuždenkite toršerų ir stalinių šviestuvų degiomis medžiagomis.
• Nepamirškite, kad rūkyti mūsų viešbučio numeryje draudžiama.
• Prieš apsigyvendami viešbutyje, susipažinkite su evakuacijos planu, kurį rasite informacijos aplankale.
• Stenkitės įsidėmėti, kur yra išdėstyti gesintuvai. Būtų pravartu, jei Jūs mokėtumėte jais naudotis, tačiau nerizikuokite savo gyvybe.
• Kilus gaisrui ar pajutus dujų kvapą kambaryje, nedelsdami praneškite viešbučio tarnybai telefonu 100 arba pagalbos telefonu 112. Jeigu negalite užgesinti gaisro savo jėgomis, išeikite iš kambario uždarę langus ir duris, jų nerakindami.
• Jeigu koridorius ir laiptinė prisipildžiusios dūmų ir pasitraukti iš patalpų nebegalima, pasilikite savo kambaryje, užsidarykite duris ir plačiai praverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti Jus nuo pavojingos temperatūros.
• Skambinkite viešbučio tarnybai telefonu 100 arba +370 614 21888 ir praneškite apie savo buvimo vietą, belskite į duris, pasistenkite informuoti žmones pro langą, kur esate.
• Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir ventiliacijos angas vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne.
• Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos.

Daugelis žmonių žūsta nuo dūmų, nuodingų dujų ir panikos. Dažniausiai panika yra nežinojimo kaip elgtis rezultatas. Įsidėmėkite evakuacijos planą. Jos labai padidinsite savo išsigelbėjimo galimybes.

 

Atsisiųsti

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS ATMINTINĖ
GERBIAMI SVEČIAI,

Prašome laikytis gaisrinės saugos taisyklių:
• Draudžiama naudotis asmeniniais elektriniais prietaisais kambaryje, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš administracijos. Nedraudžiama naudoti įvarius pakrovėjus (pvz. kompiuterių ir telefonų), skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus.
• Išeidami iš kambario, nepamirškite išjungti televizorių, apšvietimo lempų ir kitų elektrinių prietaisų (arbatinukų, lygintuvų, vandens šildytuvų ir kt.).
• Neuždenkite toršerų ir stalinių šviestuvų degiomis medžiagomis.
• Rūkyti numeriuose yra griežtai draudžiama.
• Prašome nemėtyti neužgesintų cigarečių į dėžes popieriams, naudokitės peleninėmis.
• Draudžiama atsinešti į kambarį ir jame laikyti medžiagas, galinčias sukelti gaisrą.
• Stenkitės įsidėmėti, kur yra išdėstyti gesintuvai, ir vietas, pro kurias galima išeiti.

Kilus gaisrui Jūsų kambaryje:
• Nedelsiant praneškite apie tai pagalbos telefonu 112 arba 100.
• Išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakinkite.
• Praneškite administratorei apie gaisrą ir savo buvimo vietą telefonu +370 614 21888.
• Veikite pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus.

Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje:
• Nedelsiant praneškite apie tai pagalbos telefonu 112 arba 100.
• Išeikite iš savo kambario tuoj pat, kai uždarysite duris ir langus.
• Jeigu koridorius pilnas dūmų ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus.
• Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros.
• Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir ventiliacijos angas vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne.
• Pasistenkite pranešti administratorei apie savo buvimo vietą telefonu +370 614 21888.
• Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos.

Atsisiųsti

 TĖVŲ (GLOBĖJŲ, KITŲ LYDINČIŲ ASMENŲ) ATSISAKYMO FORMA DĖL NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ DĖVĖJIMO VANDENYJE

Informuojame UAB „Atostogų parkas“ poilsio ir sveikatinimo centro  vidaus ir lauko baseinų zonos lankytojus, jog bendra tvarka nepilnamečiai vaikai iki 7 metų imtinai į Vandens zoną yra įleidžiami tik su specialiomis plaukimo rankovėmis, plaukimo liemenėmis arba specialiais neskęstančiais maudymosi kostiumais.

Ši forma yra pildoma tuo atveju, jeigu nepilnametį vaiką iki 7 metų lydintys asmenys kategoriškai atsisako, jog jų lydimas nepilnametis (nepilnamečiai) Vandens zonoje nuolat dėvėtų aukščiau nurodytas vaiko saugumą vandenyje užtikrinančias priemones.

Nepilnametį vaiką iki 7 metų lydinčio suaugusio asmens duomenys:

Vardas, pavardė: ________________________________________

Gimimo data: ___________________________________________

Telefonas: ______________________________________________

El. pašto adresas:_________________________________________

Nepilnamečio (-ių), kuris (-ie) lankysis UAB „Atostogų parkas“ vandens zonoje ir Vaikų atrakcionų zonoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), amžius:

 1. ______________________________________________________
 2. ______________________________________________________
 3. ______________________________________________________
 4. ______________________________________________________
 5. ______________________________________________________

 

Pasirašydamas šią formą aš, kaip su manimi atvykusius aukščiau nurodytus nepilnamečius vaikus (-ą) lydintis asmuo, nesutinku, kad dėl savo pačių saugumo mano lydimi nepilnamečiai vaikai iki 7 metų amžiaus UAB „Atostogų parkas“ Vandens zonoje nuolat dėvėtų specialias plaukimo rankoves, plaukimo liemenes arba specialius neskęstančius maudymosi kostiumus.

 

Nesutikdamas su aukščiau nurodytų saugumą vandenyje užtikrinančių priemonių dėvėjimu, aš prisiimu besąlyginę atsakomybę už mano lydimus nepilnamečius vaikus ir jiems galinčią kilti žalą, o nelaimės atveju įsipareigoju papildomai atlyginti ir Operatoriaus UAB „Atostogų parkas“ patirtus su tuo susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

 

Pasirašydamas šią formą sutinku, kad UAB „Atostogų parkas“, j.a.k. 301608930, išskirtinai šios atsisakymo formos pildymo ir naudojimosi UAB „Atostogų parkas“ teikiamomis paslaugomis tikslais tvarkytų aukščiau pateikiamus mano asmens duomenis ir su manimi UAB „Atostogų parkas“ paslaugomis besinaudojančių nepilnamečių vaikų asmens duomenis.

                       _________________________________________________________________________________: Tėvo (globėjo, kito nepilnamečius lydinčio  asmens) vardas, pavardė, parašas  

Detaliau apie asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta UAB „Atostogų parkas“ Privatumo politikoje.

 

Atsisiųsti

VIEŠBUČIO REZERVACIJOS INTERNETU TAISYKLĖS

Šiomis ATOSTOGŲ PARKAS Viešbučio rezervacijos internetu taisyklėmis yra reglamentuojami UAB „Atostogų parkas“ ir Kliento santykiai, atsirandantys Klientui nuotoliniu būdu internetinėje svetainėje www.atostoguparkas.lt. rezervuojant (užsakant) apgyvendinimo paslaugas ATOSTOGŲ PARKO viešbučiuose – „Atostogų parkas“ (Venecijos akl. 2, Žibininkai, Kretingos r.) ir „Meguva Resort Hotel“ (Venecijos akl. 4, Žibininkai, Kretingos r.).

Kitų paslaugų užsakymo internetu sąlygas numato „Paslaugų užsakymo internetu taisyklės“.

Sąvokos:
ATOSTOGŲ PARKAS: UAB „Atostogų parkas“, juridinio asmens kodas 301608930, Venecijos akl. 2, Žibininkų k., Kretingos r.
I. Rezervavimo procesas:
1. Pirmas žingsnis: iš rezervavimo lentelės Klientui pasirinkti pageidaujamus apgyvendinimo paketus, apgyvendinimo terminus ir trukmę, papildomas sąlygas / sąlygas (jeigu taikoma).
2. Antras žingsnis: užpildyti formuliarą, kuriame pateikiami Kliento asmens duomenys, pastabos dėl rezervavimo.
3. Trečias žingsnis: apmokėjimas.
4. Rezervacijos (avansinis) apmokėjimas gali būti atliktas vienu iš šių būdų:
* kredito kortele (Visa, Mastercard,);
* elektroniniu banko pervedimu (UAB Paysera LT).
* dovanų kuponu.

II. Apmokėjimas ir užsakymo atšaukimas.
5. Avansinis apmokėjimas atlikus viešbučio rezervaciją internetu sudaro ne mažiau 50% užsakymo vertės, o likusi dalis turi būti sumokama Klientui atvykus į viešbutį.
6. Klientui atlikus apmokėjimą naudojantis sistema „Paysera LT“, Klientui atsiunčiamas automatiškai sugeneruotas el. laiškas, patvirtinantis apmokėjimą ir rezervavimo detales. Klientams rekomenduojama Rezervavimą patvirtinantį el. laišką turėti su savimi atvykstant į viešbutį.
7. Klientas, naudojantis asmeninę paskirą BookingRobot sistemoje, turi galimybę susieti savo kreditinę (-es) kortelę (-es) su savo paskyra. Šiuo atveju, kiekvieną kartą perkant viešbučio paslaugas, piniginės sumos nuo Kliento kreditinės sąskaitos bus nurašomos automatiškai. Atšaukti kreditinės kortelės susiejimą šioje paskyroje Klientas gali bet kuriuo metu, paskyros nustatymuose, punkte „Mokėjimo kortelės” paspaudęs mygtuką „Ištrinti”. Kliento kreditinių kortelių duomenų saugumą garantuoja LB registruota įmonė UAB Paysera LT.
8. ATOSTOGŲ PARKAS suteikia Klientui teisę atšaukti rezervaciją likus ne vėliau kaip 120 valandų iki numatytos atvykimo į viešbutį (15 val.) datos (laiko), Klientui tokiu atveju grąžinant 75 procentus jo sumokėtos sumos (rezervacijos mokesčio). Lėšos grąžinamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
9. Likus mažiau kaip 120 valandų iki numatytos Kliento atvykimo į viešbutį (15 val.) datos (laiko), rezervacijos nebeatšaukiamos ir Kliento sumokėtos sumos (rezervacijos mokestis) negrąžinamos. Šiame Taisyklių punkte nurodytas negrąžinamas rezervacijos mokestis yra laikomas ATOSTOGŲ PARKO tiesioginiais ir neįrodinėtinais nuostoliais.
10. Grąžinant pinigus į Kliento sąskaitą, esančią užsienio banke, banko mokesčiai atskaitomi iš Kliento.

III. Baigiamosios nuostatos
12. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą. ATOSTOGŲ PARKAS neatsako už neteisingai / klaidingai nurodytus Kliento duomenis, klaidingai nurodytas pasirinkto apgyvendinimo datas, trukmę, ir bet kokią, dėl to kilusią žalą Klientui. Klientas privalo atidžiai susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti rezervacijos metu. Nepatvirtinus susipažinimo su taisyklėmis, viešbučio paslaugų rezervacija negalima.
13. Apmokėjimą pagal atliekamą rezervaciją, sistemoje, administruoja elektroninė apmokėjimo sistema UAB Paysera LT. ATOSTOGŲ PARKAS neatlieka jokių elektroninio mokėjimo operatoriaus ar administratoriaus funkcijų ir neatsako už elektroninėmis mokėjimo priemonėmis atliekamų operacijų vykdymą ir mokėjimo operacijų teisingumą.
14. ATOSTOGŲ PARKAS ir (arba) rezervavimo internetu paslaugas teikianti / sistemą aptarnaujanti įmonė neatsako už rezervacijos sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės.
15. Kitos paslaugų užsakymo internetu sąlygos, kiek jų nereglamentuoja šios taisyklės, yra nustatytos „Paslaugų užsakymo internetu taisyklėse“.

IV. Asmens duomenys
16. Rezervuodamas (pirkdamas) apgyvendinimo paslaugas ATOSTOGŲ PARKAS viešbučiuose, Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į elektroninės rezervavimo sistemos aptarnavimo duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti. Kliento asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis UAB “Atostogų parkas” privatumo politika. Duomenų subjektui – Klientui, yra suteikiama galimybė bet kada atsisakyti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, gavus naujienlaiškį, paspaudus atsisakymo nuorodą.

V. Ginčų sprendimas
17. Ginčai, susiję su ATOSTOGŲ PARKAS nuotoliniu būdu sudaromų sutarčių sudarymu yra sprendžiami derybų būdu. Visas pretenzijas dėl paslaugų kokybės Klientas privalo pirmiausiai pareikšti tiesiogiai ATOSTOGŲ PARKUI.
18. Jei derybų metu ginčo su Klientu nepavyksta išspręsti, prašymą/skundą dėl įsigytų paslaugų galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
19. Su neteismine ginčų sprendimo tvarka galima susipažinti ATOSTOGŲ PARKAS internetinėje svetainėje www.atostoguparkas.lt, nuorodoje „GINČŲ SPRENDIMAS/EGS“.

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Poilsio ir sveikatinimo centro „ATOSTOGŲ PARKAS“
Kliento, VIP ir Šeimos kortelių naudojimo TAISYKLĖS

 

1.Vartojamos sąvokos
1. Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai jose aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, naudojamos
šiame taisyklių punkte apibrėžtos sąvokos:
1.1. ATOSTOGŲ PARKAS – UAB „Atostogų parkas“ poilsio ir sveikatinimo centras, veikiantis adresu
Venecijos akl. 2, Žibininkai, Kretingos r.
1.2. Kliento kortelė – Klientui išduodama ATOSTOGŲ PARKO Kliento kortelė, suteikianti Klientui
nuolaidas ir pirmenybę gauti specialiuosius pasiūlymus.
1.3 Šeimos kortelė – Šeimai išduodama ATOSTOGŲ PARKO Šeimos kortelė, suteikianti visos Šeimos
nariams nuolaidas ir pirmenybę gauti specialiuosius pasiūlymus.
1.4 VIP kortelė – Klientui išduodama ATOSTOGŲ PARKO VIP kortelė, suteikianti Klientui nuolaidas ir
pirmenybę gauti specialiuosius pasiūlymus.
1.5. Specialieji pasiūlymai – Kliento, VIP ir Šeimos kortelių turėtojams suteikiamos specialios nuolaidos
ATOSTOGŲ PARKO paslaugoms.
1.6. Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis atitinkamais norminiais teisės aktais.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Kliento, VIP ir Šeimos kortelė yra UAB ,,Atostogų parkas“ nuosavybė.
2.2. Šios taisyklės galioja UAB ,,Atostogų parkas“ išduotų Klientų, VIP ir Šeimos kortelių turėtojams.
2.3. Kliento, VIP ir Šeimos kortelių pasiūlymai galioja ATOSTOGŲ PARKAS komplekse, įsikūrusiame
Venecijos akligatvis 2, Žibininkai, Kretingos raj. – visoms Atostogų parko teikiamoms paslaugoms.
2.4. Specialieji pasiūlymai galioja tik darbo dienomis ir tik kortelių turėtojams. VIP kortelės turėtojui
specialieji pasiūlymai galioja darbo dienomis ir savaitgaliais. Klientas turi teisę naudotis ATOSTOGŲ
PARKO paslaugomis ir be Kliento, VIP ar be Šeimos kortelių, tokiu atveju jam netaikomos nuolaidos.
3. Kortelės išdavimas ir galiojimas
3.1. Kliento, VIP ar Šeimos kortelę gali įsigyti ne jaunesni kaip 16 metų fiziniai asmenys. Jei Kliento, VIP
ar Šeimos kortelę nori įsigyti jaunesni nei 16 m. amžiaus asmenys, Kliento, VIP ar Šeimos kortelės įsigijimo
dokumentus privalo pasirašyti vienas iš asmens tėvų ar globėjų.
3.2. Kliento kortelės mokestis yra 25 (dvidešimt penki) eurai metams. Sekantiems metams Kliento kortelės
mokestis yra 15 (penkiolika) eurų, jei Klientas kreipėsi dėl kortelės pratęsimo, praėjus ne daugiau kaip 10
kalendorinių dienų nuo kliento kortelės pasibaigimo dienos. Šie mokesčiai gali būti keičiami ATOSTOGŲ
PARKO iniciatyva, apie pakeitimus prieš 3 (tris) dienas paskelbus ATOSTOGŲ PARKO registratūroje ir/ar
ATOSTOGŲ PARKO internetinėje svetainėje.
3.3 Šeimos kortelės mokestis yra 30 (trisdešimt) eurų metams. Sekantiems metams Šeimos kortelės
mokestis yra 20 (dvidešimt) eurų, jei klientas kreipėsi dėl kortelės pratęsimo, praėjus ne daugiau kaip 10
kalendorinių dienų nuo kliento kortelės pasibaigimo dienos. Šie mokesčiai gali būti keičiami ATOSTOGŲ
PARKO iniciatyva, apie pakeitimus prieš 3 (tris) dienas paskelbus ATOSTOGŲ PARKO registratūroje ir/ar
ATOSTOGŲ PARKO internetinėje svetainėje.
3.4 VIP kortelės mokestis yra 125 (vienas šimtas dvidešimt penki) eurai. VIP kortelės galiojimo terminas – 6
mėnesiai. Šis mokestis gali būti keičiami ATOSTOGŲ PARKO iniciatyva, apie pakeitimus prieš 3 (tris)
dienas paskelbus ATOSTOGŲ PARKO registratūroje ir/ar ATOSTOGŲ PARKO internetinėje svetainėje.
3.5. Pametus ATOSTOGŲ PARKO korteles, išduodama nauja kortelė, analogiška turėtai kortelei, taikant 5
(penkių) eurų mokestį.
3.6. Viena Kliento ar VIP kortelė gali būti išduota 1 (vienam) fiziniam asmeniui. Kliento ar VIP kortelė yra
asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu įsigyta kliento ar VIP kortelė. ATOSTOGŲ PARKO
personalas turi teisę paprašyti kliento asmens dokumento, kad įsitikintų, jog Kliento ar VIP kortele naudojasi
tas asmuo, kurio vardu Kliento ar VIP kortelė yra išduota.
3.6. Viena Šeimos kortelė galioja visos šeimos nariams. Šeimos kortelės teikiamos nuolaidomis ir spec.
pasiūlymais gali naudotis tik Šeimos nariai (abu tėvai ar globėjai ir vaikai; sutuoktiniai; sugyventiniai).
ATOSTOGŲ PARKO personalas turi teisę paprašyti Šeimos asmenų dokumentų, kad įsitikintų, jog Šeimos
kortele naudojasi tie asmenys, kuriems išduota Šeimos kortelė.
3.6. Įsigydamas korteles, Klientas sutinka, kad UAB ,,Atostogų parkas“, laikantis asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tvarkytų jo ir/ar jo šeimos narių asmens duomenis paslaugų
teikimo ir lojalumo programos tikslais, o sutikus ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas turi teisę bet
kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo ar jo šeimos narių asmens duomenis tiesioginės rinkodaros
tikslais. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą interneto svetainėje www.atostoguparkas.lt skelbiamoje
Privatumo politikoje. Pasikeitus kortelės asmens duomenims, būtina apie tai pranešti elektroniniu paštu
[email protected]
3.7 Įsigijus ATOSTOGŲ PARKO korteles, jos pradeda galioti tą pačią dieną.
3.8. ATOSTOGŲ PARKO kortelės galioja vienerius metus nuo naudojimo pradžios.
3.9. Praradęs ATOSTOGŲ PARKO korteles, programos dalyvis privalo pats apie tai pranešti elektroniniu
paštu [email protected]. Gavus pranešimą apie prarastą kortelę, ji yra užblokuojama tą pačią dieną.
Jeigu pranešimo gavimo diena yra nedarbo diena, kortelė užblokuojama artimiausią darbo dieną.
3.10. ATOSTOGŲ PARKAS pasilieka teisę savo nuožiūra organizuoti akcijas, kurių metu ATOSTOGŲ
PARKO kortelių išdavimo tvarka gali būti keičiama.
4. ATOSTOGŲ PARKO kortelių naudojimo tvarka
4.1. Įsigyjant paslaugas ATOSTOGŲ PARKE, turimą kortelę privaloma pateikti iš anksto.
4.2. Tuo atveju, jeigu turima kortelė nėra pateikiama iš anksto, nuolaidos ir privilegijos nėra suteikiamos.
5. Specialieji pasiūlymai programos dalyviams
5.1. Apie galiojančius ATOSTOGŲ PARKO kortelių taikomus specialius pasiūlymus programos dalyviai
yra informuojami skelbimais komplekse ir /ar ATOSTOGŲ PARKO internetinėje svetainėje.
5.2. ATOSTOGŲ PARKAS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar panaikinti skelbtus specialius
pasiūlymus , jeigu tokių pasiūlymų galiojimo laikas nebuvo nurodytas. Tuo atveju, jeigu tam tikrų specialių
pasiūlymų ATOSTOGŲ PARKO kortelių turėtojams galiojimo (taikymo) laikas buvo skelbtas,
ATOSTOGŲ PARKAS turi besąlygišką teisę keisti ar panaikinti tokius pasiūlymus, informavęs apie
pakeitimus savo internetinėje svetainėje ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.
5.3. Klientams periodiškai teikiami nauji (papildomi) specialieji pasiūlymai.
6. Baigiamosios nuostatos
6.1. ATOSTOGŲ PARKAS pasilieka teisę vienašališkai keisti ATOSTOGŲ PARKO kortelių taisykles bei
nuolaidas ir privilegijas, apie tai iš anksto paskelbiant interneto svetainėse www.atostoguparkas.lt. Jei ne
vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tokios informacijos paskelbimo klientas nepateikia
rašytinio prašymo atsisakyti turimos kortelės ir/ar toliau atlieka operacijas kortele, laikoma, kad jis sutinka
su sąlygų pakeitimu ir naujomis kliento kortelės taisyklėmis.
6.2. Atsisakyti kortelės galima pateikiant rašytinį prašymą ATOSTOGŲ PARKAS komplekso registratūroje
arba atsiuntus skenuotą prašymą elektroniniu paštu [email protected]
6.3. Atsisakius kliento kortelės, kortelė yra užblokuojama. Tačiau pinigai negrąžinami.

Atsisiųsti

„Natura Termo SPA“  vidaus tvarkos taisyklės:

 

Mieli lankytojai, rūpindamiesi Jūsų saugumu ir linkėdami gero poilsio bei puikių įspūdžių, primygtinai prašome Jūsų:

 • Laikytis saugos ir higienos reikalavimų bei personalo nurodymų.
 • Nepalikti be priežiūros kartu su Jumis atvykusių nepilnamečių asmenų.
 • Už Lankytojų patirtus sužalojimus ar traumas, pastariesiems nesilaikant atsargumo, Operatorius neatsako.

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS

 1. Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, naudojamos sąvokos:
 2. Operatorius – UAB „Atostogų parkas“, juridinio asmens kodas 301608930, Venecijos akl. 2, Žibininkų k., Kretingos r.
 3. Poilsio kompleksas – Operatoriaus valdoma poilsio ir sveikatinimo komplekso teritorija, adresu Venecijos akl. 2, Žibininkų k., Kretingos r., kurioje yra viešbutis, SPA centras, restoranas, vidaus baseinų ir pirčių zona, lauko baseinų zona, sporto centras ir adresu Venecijos akl. 4, Žibininkų k., Kretingos r., yra rastinės vilos, restoranas.
 4. SPA centras – erdvė, išsidėsčiusi vidaus patalpose, skirta SPA procedūroms atlikti.
 5. Lankytojas – kiekvienas Poilsio komplekse esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris iš Operatoriaus įsigijo bilietą, gavo leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais pateko į Poilsio kompleksą.

II BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 1. Šios taisyklės nustato Poilsio komplekso SPA centro Lankytojų aptarnavimo, paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Lankytojams, Operatoriaus ir Lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Vidaus tvarkos taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno Lankytojo saugumą, malonų poilsį, gerą nuotaiką bei išvengti nemalonių nesusipratimų.
 2. Šios taisyklės yra taikomos visiems SPA centro Lankytojams ir kiekvienas Lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 3. Lankytojas į SPA centrą turi atvykti  ne mažiau kaip 15 min. prieš SPA procedūrą, kad  užsiregistruotų, persirengtų patogiais rūbais ir atsipalaiduotų. Labai prašome gerbti Jūsų procedūrai skirtą laiką. Vėlavimas gali sutrumpinti Jūsų procedūros laiką arba procedūra gali būti neatliekama. Informuoti personalą apie vartojamus vaistus, kurie Jūsų nuomone gali turėti įtakos atliekamai procedūrai.
 4. Lankytojas turi išnaudoti laiką skirtą poilsiui ir pilnam atsipalaidavimui SPA centre. Primygtinai prašome nesinešti elektroninių prietaisų (mobiliųjų telefonų, planšetinių ir nešiojamų kompiuterių ir kt.) į SPA centro patalpas.
 5. Rekomenduojama dėvėti ir avėti tik tam pritaikytą aprangą bei avalynę, t. y. SPA centre – šlepetes ar kitą patogią, ne lauko avalynę.
 6. Šiltas dušas prieš procedūrą puikiai atpalaiduos bei suteiks dar didesnį malonumą jos metu.
 7. Rekomenduojama pradėti procedūras tuščiu skrandžiu arba iškart po valgio, venkite sunkaus maisto bent vieną valandą iki procedūros.
 8. Jeigu lankytojas užsisakė masažą ar procedūrą kūnui arba ketina eiti į pirtis, rekomenduojama gerti daugiau skysčių. Pakankamas skysčių kiekis organizme užtikrins maksimalų detoksikuojantį efektą.
 9. Alkoholis ir procedūros – nesuderinami dalykai, nevartokite alkoholio prieš procedūras ir iš karto po jų.
 10. Venkite skutimosi ar depiliacijos procedūros dieną, ypač jei planuojate atlikti kūno šveitimą. Naudojamos priemonės gali suerzinti odą.
 11. Rekomenduojama į procedūras ateiti be makiažo.
 12. Procedūros pradžioje lankytojas turi informuoti SPA darbuotoją apie savo sveikatos  problemas, kurios gali paveikti procedūros atlikimą. Ne visos procedūros tinka absoliučiai visiems lankytojams.
 13. Lankytojai turi pranešti, jei laukiasi, personalas parinks procedūrą tinkančią būsimoms mamytėms.
 14. Prieš veido procedūras lankytojas būtinai turi informuoti personalą apie turimus kontaktinius lęšius.
 15. SPA centro patalpose draudžiama vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti, lankytis neblaiviems.
 16. Operatorius neatsako už lankytojų sveikatos sužalojimus, išskyrus kai tie sužalojimai atsirado dėl centro kaltės.
 17. Prieš pradedant naudotis SPA centro paslaugomis, rekomenduojama kineziterapeuto konsultacija .
 18. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį SPA centro ir pirčių patalpose leidžiama laikyti tik plastikiniuose induose.
 19. Visas reikiamas konsultacijas lankytojams turi teisę suteikti tik SPA centro darbuotojai.
 20. SPA centro lankytojai privalo saugoti savo asmeninius daiktus persirengimo patalpose, kitose patalpose ir teritorijoje. Asmeninius daiktus lankytojas gali palikti persirengimo patalpų užrakinamose spintelėse. Lankytojas privalo laikyti spintelę užrakintą, jei joje yra jo asmeniniai daiktai. SPA centras neatsako už sugadintus ar prarastus asmeninius daiktus.
 21. Lankytojui užsisakius grožio ar sveikatinimo procedūrą iš anksto  ir sutartu laiku neatvykus bei apie neatvykimą nepranešus   prieš 1 dieną, už  tokią procedūrą pinigai negrąžinami, o Lankytojui siūlomas kitas laikas procedūrai atlikti.
 22. SPA centro lankytojai savo elgesiu neturi trukdyti kitiems SPA centro lankytojams. Lankytojai privalo laikytis SPA centro darbuotojų nurodymų dėl naudojimosi paslaugomis tvarkos, o ypač nurodymų susijusių su SPA centro vidaus darbo tvarkos bei sveikų ir saugių apsilankymo sąlygų lankytojams užtikrinimu.

III. ABONEMENTO TAISYKLĖS

Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems „Natura Termo SPA“ (toliau NTS) klientams, įsigijusiems vardinį abonementą (toliau abonementas).
Šios taisyklės papildo kitas NTS galiojančias ir klientams taikomas taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Kiekvienas klientas, įsigydamas abonementą, užpildydamas ir pasirašydamas abonemento anketą ir apsilankydamas NTS patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir kitomis NTS galiojančiomis taisyklėmis, įskaitant bet neapsiribojant NTS vidaus tvarkos taisykles, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Abonementų rūšys ir galiojimas:

1.1 5 kartų abonementas. Šis abonementas galioja 30 kalendorinių dienų nuo abonemento įsigijimo dienos.

1.2 8 kartų abonementas. Šis abonementas galioja 30 kalendorinių dienų nuo abonemento įsigijimo dienos.

1.3 10 kartų abonementas. Šis abonementas galioja 60 kalendorinių dienų nuo abonemento įsigijimo dienos.

Abonemento kortelės išdavimas:

2.1 Vardinė abonemento kortelė (toliau abonemento kortelė) klientui išduodama kai klientas įsigija abonementą.

2.2. Abonemento kortelė privalo būti grąžinta NTS administracijai paskutinio apsilankymo metu, jei klientas
kortelę pametę ar kitaip mechaniškai abonemento kortelę pažeidė, privalo NTS administracijoje susimokėti kortelės mokestį
12 eur.

Kitos sąlygos:

3.1 Abonementą įsigijęs klientas kas kartą į NTS įleidžiamas tik pateikęs jam išduotą abonemento kortelę.

3.2 Abonemento kortelės yra vardinės. NTS personalas turi teisę paprašyti kliento asmens dokumento, o
klientui asmens dokumento nepateikus jo neįleisti į NTS.

3.3 Abonementą įsigijęs klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad teisė naudotis NTS paslaugomis yra suteikiama tik tam asmeniui, kuriam yra išduota abonemento kortelė. Pateikus kitam asmeniui išduotą abonemento kortelę,
NTS turi teisę sustabdyti ar panaikinti abonemento galiojimą.

3.4 Už NTS įsigyjamas kitas apsilankymo NTS metu suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes klientas privalo sumokėti šių prekių ar paslaugų įsigijimo metu arba NTS išėjimo kasose pagal nustatytus kainų tarifus. Šios prekės ir
paslaugos nėra įskaičiuotos į abonemento kainą.

3.5 Kilus ginčui su NTS, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė
www.vvtat.lt).
Patvirtinimas ir žalos atlyginimas:

4.1 Apsilankydamas NTS, klientas patvirtina, kad be išlygų sutinka laikytis šių taisyklių, NTS vidaus tvarkos taisyklių, visų kitų NTS galiojančių tvarkų ir taisyklių reikalavimų, lankydamasis NTS nepažeisti viešosios tvarkos ir geros
moralės principų.

4.2 NTS administracija turi teisę keisti neesmines šių taisyklių sąlygas atlikdama redakcinio pobūdžio pakeitimus arba atlikti pakeitimus dėl pasikeitusių teisės aktų ar valdžios institucijų įpareigojimų ir apie pasikeitimus klientus informuodama NTS internetiniame tinklapyje, adresu
www.atostoguparkas.lt bei pateikdama atitinkamą informaciją
matomoje NTS vietoje prie kasų.

4.3 Klientui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, taip pat tais atvejais, kai Klientas kelia grėsmę kitiems NTS lankytojams ar NTS darbuotojams arba ignoruoja teisėtus NTS personalo nurodymus, NTS sprendimu abonemento
galiojimas gali būti sustabdomas arba abonemento galiojimas nutraukiamas.

4.4. Klientas, padaręs žalos NTS ar kitiems tretiesiems asmenims, privalo teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas padarytą žalą atlyginti.

Atsisiųsti

UAB „ATOSTOGŲ PARKO“ KEMPINGO VIDAUS TVARKOS
NOTEIKUMI


SVEČIŲ ATVYKIMAS IR REGISTRACIJA

1. Kempingas priima ir aptarnauja svečius 24 valandas per parą septynias dienas per savaitę.

2. Atvykimas į kempingą nuo 13 val. arba iš anksto susiderinus telefonu

Nr. +370614 21888. Išvykimas iš kempingo teritorijos iki 12 val.

3. Į kemperių aikštelę transporto priemone atvykęs svečias privalo užregistruoti transporto
priemonę ir keleivius "Atostogų parkas" viešbučio registratūroje.

4. Asmenys iki 18 metų į kempingą priimami tik su suaugusiaisiais.

5. Transporto priemonės statomos kempingo teritorijoje, kempingo darbuotojo nurodytoje vietoje.

6. Kempinge suteikiama vieta kemperiui, automobiliui, motociklui, dviračiui ir palapinei.

7. Važiavimo greitis kempingo teritorijoje yra ne didesnis nei 10 km/val.


UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS, GRĄŽINIMO NUOSTATOS

8. Mokestis už kempingo aikštelės nuomą mokamas viešbučio registratūroje atvykus arba atlikus
išankstinę registraciją avansiniu apmokėjimu.

9. Kempingo svečiui išduodama elektroninė kortelė, su kuria patenkama į kempingo aikštelę. Iš
svečio už šią kortelę paimamas 20 EUR depozitas (rezervuojama 20 EUR suma svečio banko
atsiskaitomoje sąskaitoje arba paimamas 20 EUR avansas grynais). Ši suma grąžinama svečiui,
grąžinus kortelę. Jei kortelė pametama ar sugadinama, šis mokestis negrąžinamas.

10. Kempingo svečiai, apsistoję trumpiau nei visą parą (24 val.), moka visos paros kainą
nepriklausomai nuo atsiskaitymo ir/ar atvykimo valandos.

11. Svečiui, sumokėjusiam teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti,
pinigai negrąžinami (išskyrus force major situacijas). Išvykus iš kempingo anksčiau negu buvo
numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami.


TAISYKLĖS SVEČIAMS SU GYVŪNAIS

12. Svečiai su gyvūnais privalo įspėti administraciją iš anksto.

13. Naminiai gyvūnai neturi kelti grėsmės kempinge gyvenantiems žmonėms, jų ramybei, sveikatai
ir gyvybei.

14. Naminiai gyvūnai kempingo teritorijoje turi būti su antsnukiais ir ant pavadėlio.

15. Nepalikite savo augintinių vienų be priežiūros kempingo teritorijoje.

16. Naminių gyvūnų šeimininkai privalo surinkti gyvūnų ekskrementus ir išmesti juos į konteinerį.


KITOS TAISYKLĖS

17. Kempingo administracija pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų.

18. Ramybės valandos nuo 24 val. iki 8 val. Šiuo laikotarpiu leidžiama tik nekelianti triukšmo
veikla. Draudžiama garsiai klausytis muziko, triukšmauti, važinėti po teritoriją
motorizuotomis transporto priemonėmis.

19. Pramogų zonos laikas vasaros sezono metu nuo 10:00 iki 24:00 val. Kempingo
administracija turi teisę keisti Pramogų zonos darbo laiką, apie tai skelbiama „Atostogų
parkas““ socialinio tinklo puslapyje bei kituose svečiams prieinamuose informacijos
sklaidos kanaluose.

20. Kempingo administracija neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą
joms žalą.

21. Draudžiama kurti laužus tam nepritaikytoje vietoje, plauti automobilius ir privalu saugoti
augmeniją.

22. Nuorūkas mesti tik į metalines lauko šiukšliadėžes, esančias kempingo teritorijoje.

23. Išvykstant prašome palikti savo vietą tvarkingą: šiukšles sumesti į šiukšliadėžes, nuodėgulius iš
kepsninių į tam skirtus konteinerius.

24. Kempingo inventoriaus dingimo, sugadinimo atveju mokama atitinkama suma, suderinta su
administracija.

25. Kempingo svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada
kreipiasi į kompetentingas instancijas.

26. Kempingo teritorija stebima vaizdo kameromis.

27. Poilsiautojai, du kartus įspėti už viešosios ar vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, yra
išregistruojami iš kempingo, negrąžinant sumokėtų pinigų.

28. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Kempingo teritorijoje, o tėvai ar
nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.

29. Asmenys, lankantys kempingo svečius, turi laikytis šių Taisyklių.

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

30. Administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų
paslaugų kokybę.

UAB „Atostogų parkas“ administracija

Atsisiųsti

UAB „ATOSTOGŲ PARKO“ LAUKO KUBILO NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Karštu vandens kubilu individualiai naudotis gali asmenys nuo 16 metų. Jaunesni privalo būti prižiūrimi suaugusiojo.
• Geriausias laikas, tinkamas karšto kubilo naudojimui, yra nuo 10 val. iki 24 val.
(dėl galimo triukšmo poilsio valandomis).
• Rekomenduojama kubilo vandens temperatūra — 36-40°C šilumos, naudojant hidromasažines ir oro sistemas.
• Esant 39-40°C temperatūrai, nesinaudokite karštu vandens kubilu ilgiau nei 20 minučių, nes priešingu atveju tai veikia jūsų vidinius organus ir gali sukelti karščiavimą. Esant 36-37°C temperatūrai, vandenyje galima būti ilgiau, nes tai atitinka normalią kūno temperatūrą, tad rizikos sveikatai nebelieka. SVARBU: Nurodytos temperatūros intervalai yra abstraktūs, nes kiekvienas žmogus yra
individualus, todėl ir kiekvienas kitaip toleruoja skirtingą temperatūrą.
• Prieš ir po maudynių karštame vandens kubile būtina nusiprausti duše.
• Prieš lipdami į kubilą įsitikinkite, jog esate švariai nusivalę kojas.
• Prieš lipant į karštą kubilą nenaudokite losjonų, aliejų, makiažo ar odos kremų.
• Maudymosi kubile metu negali būti naudojami stikliniai indai, nes tai nesaugu jums ir aplinkiniams, jei stikliniai indai netyčia sudužtų.
• Maudymosi metu rekomenduojama neužkandžiauti ir nevartoti alkoholinių gėrimų.
• Nemerkite galvosi karštą vandenį kubile.
• Nemėtykite į vandenį purvo, akmenų, šiukšlių, ir kt. su higiena nesusijusių dalykų.
• Nešokinėkite į vandens kubilą ir nežaiskite žaidimų su kamuoliais.
• Griežtai draudžiama sėdėti, stovėti ar gulėti ant plastikinio kubilo dangčio.
• Būkite ypatingai atsargūs, kai įlipate ir išlipate iš vandens kubilo.
• Griežtai draudžiama uždaryti kubilo dangtį, jei tuo metu kubile yra žmonių.
• Rekomenduojama vaikams neleisti maudytis karštame vandens kubile. Jei leisite, įsitikinkite, kad vanduo ne per karštas, o vaikai yra didesni nei l m ūgio.
• Pasimėgavę kubilu, dangtį uždarykite taip, kaip tai leidžia padaryti dangčio tvirtinimo mechanizmas.
• Venkite naudotis karštu vandens kubilu iš karto po treniruočių ar kito fizinio krūvio, nes tai gali paveikti jūsų širdies ritmą.
• Naudojimasis karštu vandens kubilu yra jūsų pasirinkimas, todėl esate atsakingi už savo veiksmus ir bet kokią sau ar kitiems sukeltą riziką.
• Kubilo savininkai (nuomotojas) negali būti laikomi atsakingi už jūsų saugumą karšto vandens kubilo naudojimosi metu.
• Draudžiama vartoti alkoholį, psichiką veikiančias medžiagas prieš, per, po naudojimosi karštu vandens kubilu. Pažeisdami šį punktą, jūs patys sau kenkiate.