ES projektai/ EU projects

Odoo - Sample 1 for three columns

Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas UAB „Atostogų parkas“


UAB „Atostogų parkas“ įgyvendina projektą „Savitarnos sprendimų diegimas UAB „Atostogų parkas““, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas UAB „Atostogų parkas“, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti klientų savitarnos sprendimus, kurie leistų padidinti klientų aptarnavimo kokybę, optimizuoti įmonės verslo procesus ir taip didinti įmonės darbo našumą ir realizacijos pajamas.

Bendra projekto vertė – 55 485 EUR

Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma
– 41 613,75 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2021-09-14
Projekto vykdymo pabaiga: 2022-11-07

Odoo - Sample 2 for three columns


Implementation of Information Technology for Electronic Management of Business Transactions at UAB "Atostogų parkas"


Implementation of Information Technology for Electronic Management of Business Transactions at UAB "Atostogų parkas"UAB "Atostogų parkas" is implementing the project “Implementation of Self-Service Solutions for UAB "Atostogų parkas"”, co-financed by the European Regional Development Fund under the Priority 13 of the Operational Programme for EU Structural Funds Investments for 2014-2020 “ "Promoting action to overcome the crisis caused by the COVID-19 pandemic and preparing for an environmentally friendly, digital and sustainable economic recovery", Measure No. 13.1.1-LVPA-K-860 "E-Commerce Model COVID-19". The project is funded by the European Union as a response to the COVID-19 Pandemic.
The goal of the project is the implementation of information technology for electronic management of business transactions at UAB "Atostogų parkas", in order to increase revenue growth.
During the implementation of the project, it is planned to implement customer self-service solutions that would allow to increase the quality of customer service, optimize the company's business processes and thus increase the company's work productivity and sales revenue.


The total value of the project is EUR 55,485

The amount financed by the European Regional Development Fund is EUR 41,613.75

Start of project implementation: 14/09/2021
End of project implementation: 07/11/2022